2019 december 6., péntek
Lemondott az Emmi három helyettes államtitkára

Civil szervezetek működési célú támogatása 2018 / NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

Share

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Civil szervezetek működési célú támogatása 2018.
Pályázati kiírás kódja: NEA-18-M
Meghirdetés dátuma: 2017. december 15.

A Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, a Nemzeti összetartozás kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium, az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására az alábbiaknak megfelelően:
– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
– a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
– az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
– a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Fejkez. rendelet).
Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a “Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató a Civil szervezetek működési célú támogatása 2018.” (továbbiakban: Pályázati Útmutató) című dokumentum, amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nealinkeken.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

2. A támogatható tevékenységek
A támogatás a civil szervezet alapcélja szerinti tevékenységei feltételeinek biztosítására fordítható.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Civil tv. 56. §, NEAr. III. fej., 20/2017. (09. 06.) sz. Tanácsi döntés
A rendelkezésre álló forrás 2 807 592 000 Ft Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (továbbiakban: pályázati keretösszeg.A döntés meghozatalakor a pályázó szervezetek pályázat benyújtásakor az elektronikus pályázatkezelési rendszerben (az alapadatoknál) megjelölt szervezet típusa, azaz hatályos jogi státusza (alapítvány, egyesület, szövetség) az irányadó, így az abban bekövetkező változások a pályázati eljárás illetve döntés során nem vehetők figyelembe!
A számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó normatív kiegészítésre rendelkezésre álló forrást a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja, a támogatás külön pályázati kiírás keretében lesz elérhető.

5. Pályázók köre
Civil tv. 59. §
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
– szövetségek,
– alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
5.2. A NEA-18-M jelű kategórián a NEAr. 1. sz. mellékletében foglalt alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat.
NEA-KK-18-M Közösségi környezet kollégium
– audio- és telekommunikáció,
– elektronikus hírközlés,
– fogyasztóvédelem,
– informatika,
– ismeretterjesztés,
– közművelődés,
– szak- és felnőttképzés,
– társadalmi párbeszéd,
– település és közösségfejlesztés,
– tudomány és kutatás.
NEA-MA-18-M Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
– a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme,
– élet és vagyonbiztonság,
– hobbi és sport,
– közbiztonság,
– közrend és közlekedésbiztonság védelme,
– mentés és katasztrófa-elhárítás,
– önkéntes tűzoltás,
– szabadidő.
NEA-NO-18-M Nemzeti összetartozás kollégium
– a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése,
– a Magyarországon élő nemzetiségek védelme,
– a vallási tevékenység elősegítése
– az emberi és állampolgári jogok védelme,
– az európai integráció elősegítése,
– kulturális tevékenység,
– hagyományápolás.
NEA-TF-18-M Társadalmi felelősségvállalás kollégium
– adományosztás,
– családsegítés,
– egyéb nonprofit tevékenységek
– hátrányos helyzetű rétegek segítése,
– időskorúak gondozása,
– nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
– rehabilitációs foglalkoztatás,
– szakmai és érdekképviselet,
– szociális tevékenység,
– polgári védelem.
NEA-UN-18-M Új nemzedékek jövőjéért kollégium
– betegségmegelőzés,
– egészségmegőrzés,
– gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
– gyermek- és ifjúságvédelem,
– gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
– kábítószer-megelőzés,
– képességfejlesztés,
– nevelés és oktatás,
– természet- és környezetvédelem.
5.3. Nem nyújthatnak be pályázatot:
– szakszervezetek,
– pártok,
– párt által alapított alapítványok,
– párt részvételével létrehozott egyesületek,
– kölcsönös biztosító egyesületek,
– közalapítványok,
– bevett egyház, egyházi jogi személy,
– civil társaság,
valamint azon szervezetek:
– amelyek nem minősülnek átlátható szervezetnek;
Áht. 50. § (1) bek. c) pont
– amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek;
Áht. 48/B. § (1) bek., Civil tv. 67. § (1)-(2) bek. Civil tv. 62. § (2) bek.
– amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
Ávr. 75. § (2) bek. b) pont
– amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba a bíróság (jogerős döntés); 
NEAr. 4. § (2) bek. c) pont
– amelyek a pályázat kiírásának évében a 2018. évi költségvetési törvényben nevesítve részesülnek támogatásban;
Civil tv. 59. § (3) bek.
– amelyek a megelőző lezárt üzleti évben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény (továbbiakban: Tao. tv,).2 alapján 3 000 000 Ft feletti látvány csapatsport támogatásban részesültek;
20/2017. (09. 06.) sz. Tanácsi döntés
– amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
Áht. 50. § (1) bek. a) pont, Ávr. 82. § (1)
– amelyek az Alap támogatásaiból kizárásra kerültek a NEAr. 9. §-a alapján. (Az Alapból történő kizárás a NEAr. 9. § (1) bekezdés a) pontja esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetésétől számított második év utolsó napjáig, a NEAr. 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben kizárási feltétel fennállását megállapító döntés napjával kezdődően, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig áll fenn).
NEAr. 9. § (1)-(2). bek.
Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be NEA-18-M kategória keretében.
A benyújtott pályázat nem vonható vissza, nem módosítható.
A pályázat befogadásáról az Alapkezelő legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
Ávr. 70. § (1) bek.
pályázat befogadása során az Alapkezelő vizsgálja, hogy
– a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
– az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja-e meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, és
– a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.
Ávr. 70. § (2) bek.
A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról az Alapkezelő az elektronikus pályázatkezelési rendszeren keresztül elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére.
A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat formai követelményeknek való teljes körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét!
Az Alapkezelő a pályázatot annak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a támogatási igény benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő harminc napon belül az Országos Bírósági Hivatal (továbbiakban: OBH) által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi, valamint a beérkezés sorrendjében formai szempontból megvizsgálja, és elutasítja, ha:
Civil tv. 59. § (1) bek. NEAr. 3. § (2.) bek. 4. § (2) bek.
– a támogatási igény hiányosan vagy nem a kiírás szerinti elektronikus pályázatkezelési rendszer útján vagy határidőn túl került benyújtásra;
– a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;
– a pályázónak nincs érvényes Regisztrációs Nyilatkozata vagy korábbi regisztrációs adatainak módosítását követően, illetve új regisztráció esetén nem érkezett meg határidőre az Alapkezelőhöz a módosított vagy új Regisztrációs Nyilatkozat;
Regisztrációjának érvényességét a “Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.
– a támogatási igényt benyújtó civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés a pályázat benyújtásának évében emelkedett jogerőre;
– a pályázó szervezet jelen pályázatot megelőzően jelen pályázati kiírás keretében más kollégiumhoz is nyújtott be működési célú pályázatot;
– a támogatási igény benyújtója 2018-es költségvetési év vonatkozásában már rendelkezik benyújtott pályázattal és az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő Kollégiumhoz nyújtotta be;
Ha a pályázó a NEA-18-SZ kategóriájú kiírásra már nyújtott be pályázatot, akkor jelen kiírás keretében a NEA-18-M kategóriájú pályázatát csak ugyanahhoz a kollégiumhoz nyújthatja be!
– a pályázati díj fizetésére kötelezett pályázó a pályázati díj határidőben történő átutalását elmulasztotta;
Azon szervezetek, amelyek a “Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2018.” (NEA-18-SZ) című pályázati kiírás keretében befizették a pályázati díjat, jelen pályázati eljárásban mentesülnek a pályázati díj megfizetése alól!
– a támogatási igény NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírás 12. pontjában előírt mellékletei hiányoznak;
– nincs (a http://www.birosag.hu oldalon vagy az elektronikus pályáztatás rendszerben) elérhető, teljes (mérleget és eredmény-levezetést / eredmény-kimutatást hiánytalanul magában foglaló), a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója;
– az elektronikus pályázatkezelési rendszerben nem elérhető az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum (amennyiben nincs a http://www.birosag.hu oldalon elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló);
– a támogatási igény, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai között ellentmondás van;
– az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló alapján a szervezet éves összes bevétele elérte vagy meghaladta az 50 millió Ft-ot, azonban a finanszírozás módjánál a “vissza nem térítendő” támogatást jelölte meg;
Kizárólag visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon civil szervezetnek, akiknek az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló szerinti összes éves bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot.
– a támogatási igényt benyújtó személyt az elektronikus pályázatkezelési rendszerben aláíróként nem regisztrálták, vagy egyébként nem jogosult a támogatást igénylő szervezet képviseletére. Ha a szervezet képviselőjének változását a szervezet elfogadott és hitelesített jegyzőkönyvvel (legfőbb szerv ülése), alapítói határozattal és a bírósági eljárás megkezdettségét igazoló okirattal támasztja alá a pályázat benyújtásával egy időben (és az elektronikus pályázatkezelési rendszer nyilatkozatával összhangban), az új képviselő is elfogadható a benyújtó képviselőjeként;
– az elektronikus pályázatkezelési rendszer regisztrációs nyilatkozatának adatai, pályázati adatlap és a hatályos bírósági kivonat hivatalos képviselő személyére vonatkozó adatai nem egyeznek meg vagy az elektronikus pályázatkezelési rendszerben nem elérhetőek a képviseleti változásokat, jogosultságot igazoló dokumentumok;
– az EPER-ben a költségvetés “Tétel részletezése” c. oszlopot nem vagy nem szövegesen töltötte ki;
– a támogatást igénylő szervezet a pályázati adatlapjához nem csatolta a hivatalos képviselője által aláírt, a pályázat benyújtásánál 30 nappal nem régebbi nyilatkozatát a pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben rendelkezésre álló saját forrásról;
– az Alap támogatásaiból kizárásra kerültek a NEAr. 9. §-a alapján. (Az Alapból történő kizárás a NEAr. 9. § (1) bekezdés a) pontja esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetésétől számított második év utolsó napjáig, a NEAr. 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kizárási feltétel fennállását megállapító döntés napjával kezdődően, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig áll fenn.)

10. A pályázatok benyújtásának módja és helye
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Civil tv. 53. § (3) bekezdése szerint a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások szakmai összehangolása, a támogatási programok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszer működik. Párhuzamos finanszírozás akkor áll fenn, ha ugyanazon pályázó nyertes pályázataiban a projekt céljának azonossága megállapítható.
10.1. A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
Az EPER-t a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az http://www.emet.gov.hu honlapon (EPER belépési pont) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
10.2. A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egyösszegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2000 Ft. A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (pl. banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az elektronikus pályázatkezelési rendszerbe “dokumentumbeküldőn” (EPER) keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse az elektronikus pályázatkezelési rendszerben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az elektronikus pályázatkezelési rendszer megfelelő oldalára feltöltötte.
A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-18-SZ kiíráshoz kapcsolódóan egyszer már megfizette azt.
Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés rovatban a pályázó szervezet – elektronikus pályázatkezelési rendszerben megadott – adószámát, továbbá azt, hogy NEA.
10.3. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás.
Regisztrációjának érvényességét a “Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben. A szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével kell egyeztetni.
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
Amennyiben újonnan regisztrált a szervezet vagy változás történt, esetleg módosítást lát szükségesnek, úgy a regisztrációs nyilatkozatot az Alapkezelő részére postai úton meg kell küldeni. A módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát (és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait) postai úton az alábbi postacímre kell küldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407
Az új vagy adatmódosítást/adatfrissítést tartalmazó regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítésig) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz.
Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

11. A pályázat benyújtási határideje
A pályázat elektronikus pályázatkezelési rendszerben való véglegesítésének határideje:
Kollégium elnevezése Benyújtási határidő
Közösségi környezet kollégium 2018. 01. 15. 23:59
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2018. 01. 16. 23:59
Nemzeti összetartozás kollégium 2018. 01. 17. 23:59
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2018. 01. 15. 23:59
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2018. 01. 18. 23:59
Azon pályázatok, amelyek a táblázatban jelölt határidőben nem kerülnek EPER-ben véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

Hozzászólások

hozzászólás

Share

Esetleg más?

Országismereti és műfordítói táborba várják a jelentkezőket Lakitelken

Műfordítói és országismereti táborokat hirdet a Lakitelek Népfőiskola, a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért …

Egy hozzászólás van

  1. Dékány Ilona

    Nem számoltam meg ,hogy hány civilszervezetet támogat a kormény , de jó sokat . Kívánom , hogy hasznos dologra költsék el a támogatás összegét .! Azért hozzáfűzöm : Több , mint 10 évig működtettem a RÉSZ–t ( Rászorulók Érdekvédelmi Szervezet / , de szinte egy fillér támogatást sem kaptam . Magam gyűjtöttem össze a PK tagoktól és szimpatizánsoktól a költségekre a pénzt .

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.