Kételyek Között – megjelent Szentgyörgyi László verseskötete Posted in: Egyéb kategória

Kéte­lyek között címmel jelent meg a marosvásárhelyi Kreatív Kiadó gondozásában Szentgyörgyi László közíró első ver­seskötete, amelyet május 19-én a marosvásárhelyi Várban, Kedei Zoltán festőművész műtermében mutattak be. A versekből Kilyén Ilka színművész olvasott fel, a könyvet Albert-lőrincz Márton méltatta, majd a szerző dedikálásával zárult a találkozó.

Szentgyörgyi (ere­de­ti nevén: Király) László 1957. márci­us 15-én szüle­tett Edőszentgyörgyön. Újságírással az 1989-es rend­szerváltás után kezdett foglalkozni, majd 1997-től főállású újságíró lett. 1997–2004 között az Erdélyi Napló, 2004–2008 között a Polgári Élet mun­katársa, 2009–2012 között a ma­rosvásárhe­lyi Központ című ma­rosvásárhe­lyi he­ti­la­pot szer­kesz­tet­te, s jelenleg is itt dolgozik. Első ver­se­it 1977-ben je­len­tet­te meg az Igaz Szó szépiro­dal­mi folyóirat. Közölt a ko­lozsvári iro­dal­mi he­ti­lap­ban, az Utunk­ban is. 1990-től a Ke­let-Nyu­gat, a Látó, a Székelyföld, va­la­mint a Hi­tel, és a Napút című folyóira­tok­ban pub­likált.

„Amit el lehet felejteni, / azt nem érdemes megtanulni.// Amit nem lehet megtanulni,/ azt nem szabad elfelejteni” – szól a költő ars poeticája.

Szentgyörgyi László költészete a társadalom szemlélése és a benne vergődő én lírai kiállítása. A könyv lapjain tiszta, erőteljes, határozott vonalak rajzolják meg azt a világot, amely a költő sorsát mutatja be: az elismerés és a kétely között ingázó vágyakozást. Nem egészen társadalmi líra, és nem egészen énlíra, és mégis mind a kettő, olyan allűrökkel megkeverve, amelyeket a közéleti publicisztika kínál föl neki, amelyekhez a közéleti publicisztika viszi közelebb a költőt.